Presentie en verlof

OP DEZE PAGINA:

 

ALGEMEEN – KLAS 1 T/M 6
Om 8.20 uur gaat de schooldeur open zodat de leerlingen de school in kunnen. Als het regent mogen de kinderen voor die tijd in de grote hal wachten. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Ouders van kinderen uit klas 1 mogen hun kind tot de herfstvakantie tot aan de deur van de klas brengen. Daarna nemen zij in de hal of op het schoolplein afscheid.

Alle andere ouders nemen het gehele schooljaar afscheid in de hal of op het plein. Voor dringende zaken kan een briefje worden meegegeven aan het kind. Kleuters kunnen tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas gebracht worden.

Als kinderen regelmatig te laat komen, volgt een gesprek met de ouders. Als er geen verandering optreedt, is de school genoodzaakt hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

<Terug naar boven>

ABSENTIE EN BIJZONDER- OF VAKANTIEVERLOF

Absentie
Wanneer een kind onverwacht de school niet kan bezoeken, ontvangen wij graag telefonisch bericht: ‘s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur. Als om 9.00 uur een kind afwezig is en niet is afgemeld, wordt naar de ouders gebeld. Voor leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar) is absentiemelding wettelijk verplicht. U kunt ook een briefje meegeven aan een broer of zus.

Bij afwezigheid wegens doktersbezoek, orthodontist e.d. moet dit minstens een dag van tevoren worden gemeld aan de klassenleerkracht. De ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek. Vanaf 12 jaar is de leerling zelf medeverantwoordelijk. Afwezigheid zonder geldige reden en/of toestemming is ongeoorloofd verzuim en moet door de schoolleiding worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof
Voor het aanvragen van één dag verlof neemt u tenminste twee dagen van tevoren contact op met de klassenleerkracht. Wanneer u één dag vóór of na een vakantie verlof wilt voor uw kind(eren), heeft u toestemming nodig van de schoolleider. Een aanvraag van een verlof van twee tot tien dagen moet schriftelijk worden ingediend bij de schoolleiding, twee weken tevoren. De schoolleiding antwoordt schriftelijk. Een verlof van meer dan tien dagen moet twee maanden van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding worden ingediend. Deze beoordeelt het verzoek en zendt het door naar de leerplichtambtenaar. De ouders krijgen rechtstreeks van de gemeente schriftelijk antwoord. De school ontvangt een kopie.

De belangrijkste gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek:

• Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Verhuizing: verlof voor ten hoogste een dag.
• Huwelijk van familie tot en met de derde graad: verlof voor een dag, of ten hoogste twee dagen als het huwelijk buiten de woonplaats van de belanghebbende wordt gesloten.
• Ernstige ziekte van familie tot en met de derde graad: duur van het verlof in overleg met de schoolleider.
• Overlijden van familie in de eerste graad: verlof voor ten hoogste vier dagen; anders voor ten hoogste één dag.
• Ambts- of huwelijksjubileum van ouders of groot-ouders: verlof voor ten hoogste één dag.
• Andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

<Terug naar boven>

EXTRA VAKANTIEVERLOF
• Extra vakantieverlof dient minstens twee maanden van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding te worden aangevraagd.

Voorwaarden
De voorwaarden voor extra vakantieverlof:

• Het verlof mag niet plaats vinden in de eerste twee weken van het schooljaar
• Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden, waarin zowel de specifieke aard van het beroep, als de onmogelijkheid om in de schoolvakantie weg te gaan, duidelijk vast staat
• Het verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend en niet langer duren dan tien schooldagen
• Als het verlof langer dan tien schooldagen duurt, wordt de aanvraag met een advies van de schoolleider doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Vervanging en opvang Als een leerkracht afwezig is, zal er altijd worden gestreefd naar goede vervanging. Als er geen vervanging mogelijk is, worden de leerlingen van de betreffende klas verdeeld over de andere klassen. Hiervoor maken de leerkrachten jaarlijks een verdeellijst, die strikt gehanteerd wordt om misverstanden en discussies te vermijden.

<Terug naar boven>