Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage worden uitgaven gefinancierd, die niet voor subsidies van de rijksoverheid in aanmerking komen of waarin deze subsidies tekort schieten. De ouderbijdrage is de belangrijkste geldbron om activiteiten en faciliteiten te kunnen aanbieden, waardoor een school daadwerkelijk een vrijeschool kan zijn. Zonder ouderbijdrage kan een school (een aantal) vrijeschoolse vakken niet meer aanbieden en geen vrijeschool meer zijn. Lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie, jaarfeesten, beeldende kunst en de daarbij behorende ondersteuning en materialen worden grotendeels bekostigd uit de ouderbijdragen. Zonder de ouderbijdragen, kunnen wij onze leerlingen bovengenoemde kenmerkende lessen en activiteiten niet aanbieden.

Wij gaan ervan uit dat wie kiest voor de vrijeschool ook kiest voor de eigen wijze waarop deze haar onderwijs vormgeeft. Daarvoor is de ouderbijdrage onontbeerlijk. Desondanks mag de financiële situatie van ouders nooit een belemmering zijn voor het volgen van vrijeschoolonderwijs: uw kind is altijd welkom, ongeacht uw financiële situatie.

In oktober/november van het betreffende schooljaar wordt de ouders gevraagd om in hun persoonlijke betaalomgeving van WIS Collect aan te geven hoe hoog deze vrijwillige bijdrage voor het komende schooljaar is. Deze bijdrage hangt af van wat ouders/verzorgers kunnen en willen bijdragen. Om te komen tot een eerlijke verdeling van de lasten hanteren we indicatieve richtlijnen voor uw bijdrage, gebaseerd op het belastbaar jaarinkomen van het gezin. Zie onderstaande tabel.

belastbaar inkomen 1 kind (1%) 2 of meer kinderen (2%)
€ 25.000 € 250 € 500
€ 40.000 € 400 € 800
€ 80.000 € 800 € 1.600

 

De ouderbijdrageregeling is in consultatie met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad opgesteld. Wij streven naar een zo transparant mogelijke situatie met betrekking tot de schoolkosten.

In 2021-2022 (met op 1 jan 2022  282 leerlingen) ontvingen we in totaal €95.000 aan ouderbijdrage.  Het bedrag is aangewend om de volgende zaken te kunnen bekostigen:

vakleerkrachten (euritmie, koor) € 36.190
muzikale begeleiding bij euritmie en koor € 7.300
jaarfeesten € 8.500
schoolreisjes, excursies, fluitenbouw, euritmieschoenen ed €11.700
het gebruik van natuurlijke en Antroposofische onderwijsmaterialen  € 19.400
milieuvriendelijk onderhoud van schoolgebouw en terrein, Antroposofische inrichting en incidentele huur extra ruimte (bv voor Euritmie) € 5.000
divers: traktaties, toneel, bibliotheek, Seizoener, etc. € 6.000
Totaal ouderbijdrage € 94.090

 

 Toelichting per onderwerp:

  1. Vakleerkrachten: Euritmie: De euritmielessen worden in zijn geheel gedekt vanuit de ouderbijdrage. Daarnaast is er ook ondersteuning voor de vakleerkrachten van de koorlessen.
  2. Muzikale begeleiding bij euritmie en zang wordt bekostigd uit de ouderbijdrage
  3. Jaarfeesten: voor het financieren van de diverse materialen, kledingstukken, versiering, biologisch (dynamische) voeding etc.
  4. Schoolreisjes en excursies: deze worden voor het grootste gedeelte gedekt door de ouderbijdrage.
  5. Onderwijsmateriaal: jaarlijks wordt rekening gehouden met de meerkosten ten opzichte van regulier meubilair. Er wordt/is bijvoorbeeld geïnvesteerd in bewegende klassen en ten aanzien van duurzaam gecertificeerd hout. We gebruiken veel relatief dure klassenmaterialen (periodeschriften, bijenwas, kleurpotloden, verf, tekenpapier etc.). Ook voor handwerken en materiaal worden kosten gemaakt die niet de materiële bekostiging gedekt worden. De meerkosten ten opzichte van regulier materiaal worden betaald uit de ouderbijdrage.
  6. Schoolgebouw: bij het jaarlijks onderhoud van ons schoolgebouw maken we gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen.
  7. Divers: traktaties vanuit de school zijn van biologische aard.  Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een extra afschrijving of kosten om te kunnen blijven investeren in toneel. Denk hierbij aan de aanschaf van toneelmaterialen en toneel doek, etc. Voor het aanvullen van boeken die aansluiten op het periodeonderwijs en aansluiten op het gedachtengoed van het vrijeschoolonderwijs. De Seizoener wordt voor een  deel betaald vanuit de ouderbijdrage.

Het totaal wat binnen is gekomen vanuit de ouderbijdrage over het schooljaar 22-23 is ongeveer 92.500,-. De specificatie waaraan dit besteed is volgt nog, maar zal in essentie niet afwijken van het voorgaande jaar.