Medezeggenschap

De Vuurvogel heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin leraren en ouders zitting hebben.

Wat is de MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan bestuur en schoolleiding. Het juridisch kader vormt de Wet op de Medezeggenschap, waarin ook vastgelegd is op welke specifieke punten de MR advies- of instemmingsrecht heeft.

Wij beslissen mee op onder andere onderwijsinhoudelijke keuzes en de besteding van de ouderbijdrage. Daarnaast praten wij mee over het formatieplan, de begroting en het jaarplan, en beoordelen we ook de jaarrekening en het jaarverslag.

De MR vertegenwoordigt enerzijds de ouders (OMR) en anderzijds de personeelsleden (PMR). Op dit moment bestaat de MR uit vijf leden:

Oudervertegenwoordiging

Annemarie van der Vlis-Vos

Wiep van Maanen

Job Wolters (voorzitter)

Personeelsvertegenwoordiging

Hendrike Bleumink (leerkracht klas 2b en 5b)

Roos Schoots (secretaris, leerkracht kleuterklas)

Bereikbaarheid

De MR is bereikbaar via de mail: MR@devuurvogeldriebergen.nl

  • De MR is een belangrijke schakel tussen ouders, personeel, schoolleider en bestuur.
  • De MR heeft verscheidene rechten en plichten ten aanzien van het beleid en veranderingen op school.
  • De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel in het gesprek over de beleidsontwikkelingen van de school met de schoolleider en het bestuur.
  • De MR werkt op basis van een MR-statuut.