Visie

Waar staan wij voor? Als wij ouders zouden vragen: ‘Wat wenst u voor de toekomst van uw kind?’, dan zouden velen zich kunnen vinden in het volgende antwoord: ‘Ik wens dat mijn kind echt zichzelf kan zijn en worden en de talenten die hij of zij in zich heeft kan ontwikkelen opdat het zich een weg kan vinden in een mondiale, steeds veranderende samenleving.’

‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’
Ieder kind brengt vele talenten, motieven en behoeften mee, die het wil ontwikkelen en realiseren. Daarom zien wij onderwijs niet als het vullen van een vat, maar als het ontsteken van een vuur, opdat de leerlingen een basis krijgen om een authentiek leven te leiden. We bevorderen hiertoe de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en de karaktervastheid van de leerlingen. Een authentiek mens weet wat hij in het leven waardevol vindt en streeft dit na. Om dit te kunnen bereiken, stemt hij denken, voelen en willen op elkaar af. De kernvragen van ieder kind: ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’, spelen in het hele vrijeschoolonderwijs op de achtergrond mee.

‘Willen’ en ‘moeten’
In ons leerplan is – naast het leren van de algemene genormeerde lesstof (omschreven in de kerndoelen vanuit het ministerie van OCW),  ruimte voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Door een breed aanbod van verschillende activiteiten waarin een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen, ofwel hoofd, hart en handen, centraal staat. We streven naar een goede mix van ‘willen leren’ (intrinsieke motivatie) en ‘moeten leren’ (extrinsieke motivatie), waarbij rekening wordt gehouden met de eigen inbreng van de leerlingen. Bij het ‘moeten leren’ zijn uiteraard niet alleen de eigen waarnemingen van de leerkracht, maar ook de gemeten leeropbrengsten (toetsen) richtinggevend.

‘Leren leven door levend leren’
De leerstof willen we zo aanbieden dat de leerlingen niet alleen weten wat ze leren, maar dit ook ervaren. Leren leven door levend leren is wat wij bieden. De leerstof is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. We weten dat wanneer een bepaalde fase in de ontwikkeling niet goed is doorgemaakt, daar later problemen uit kunnen voortkomen. In deze tijd waar alles snel en efficiënt moet verlopen, zijn we geneigd om het kind in een zo vroeg mogelijk stadium van alles te leren. Daarbij wordt vaak vergeten dat de ervaringswereld van een kind totaal anders is dan die van een volwassene. Kind mogen zijn om te worden wie je bent!


Zelfvertrouwen en respect
Het woord ‘vrij’ in de naam vrijeschool houdt niet in dat kinderen op onze school hun gang kunnen gaan. Rust en structuur zijn juist een voorwaarde om ons onderwijs gestalte te kunnen geven. En voor het intensieve sociale  verkeer zijn normen en waarden belangrijk! We willen sturen op zelfvertrouwen en respect voor anderen. Onze school wil vrije authentieke mensen opleiden. ‘Vrij’ staat eveneens voor de zelfbewuste keuzes die de school maakt bij de inrichting van het onderwijs. Vanzelfsprekend werkt De Vuurvogel binnen de kaders van de wet en wordt ons onderwijs getoetst door de inspectie [www.onderwijsinspectie.nl].

Ritme
Op onze school werken we met een vast rooster met een duidelijk ritme, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hun gevraagd wordt. De kinderen krijgen veelal een klassikaal lesaanbod, waarmee zij vervolgens gedifferentieerd (individueel of in kleine groepjes) aan het werk gaan. De leerkrachten bieden structuur, houvast, rust en aandacht, zodat de leeromgeving de basisveiligheid heeft, die een kind nodig heeft om te kunnen leren.

Vaste leerkrachten
In de kleuterklassen (groep 1 en 2) hebben de kinderen vaste kleuterjuffen. In klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m8) hebben de kinderen twee blokken van drie jaar een vaste  groepsleerkracht. Daarnaast geven verschillende leerkrachten de klassen een specifiek vak. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze meer vaklessen van vakleerkrachten. Bijvoorbeeld Engels, Euritmie, Gymnastiek, Muziek, Houtbewerken en Tuinbouw.