Klachtenprocedure

Vragen en klachten van ouders
In onze school streven wij ernaar de contacten tussen de ouders en leraren zo direct mogelijk te laten verlopen. Met bepaalde problemen of vragen over de klas en over het kind richt u zich tot de betreffende klassenleerkracht of vakleerkracht. Bij vragen of klachten op schoolniveau richt u zich tot de schoolleider.

Het kan voorkomen dat u vragen blijft houden, ook na uw gesprek met de klassenleerkracht. In zo’n situatie richt u zich tot de schoolleider.

De klachtenprocedure
Een klacht dient in eerste instantie altijd gericht te worden aan de schoolleider. In tweede instantie kan een klacht worden neergelegd bij het bestuur. Er is ook de mogelijkheid zich te te richten tot de externe klachtencommissie van de vereniging van bijzondere scholen, waar onze school lid van is. De volledige klachtenprocedure is op school in te zien.

Vertrouwenspersoon
De school heeft een vertrouwenspersoon. Zijn naam is dhr, A (Allard) Keuter. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0612108368. De vertrouwenspersoon kan een klager of een aangeklaagde op onafhankelijke wijze ondersteunen. Enerzijds kan de vertrouwenspersoon de klager/aangeklaagde ‘emotioneel’ bijstaan. Anderzijds kan de klager/beklaagde zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon bij de behandeling van de klacht, zowel intern als extern.