Communicatie met ouders

OP DEZE PAGINA:

 

Een nauw contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. Zowel leerkracht als ouders maken het kind mee en kunnen elkaar waardevolle informatie geven. Vanuit de klassenleerkracht wordt de communicatie verzorgd via ouderavonden, gesprekken met ouders, het meegeven van het werk, de getuigschriften en via het zogenoemde weekbericht.

OUDERGESPREKKEN

Ouderavonden
Op ouderavonden worden ouders over het reilen en zeilen van de klas als geheel geïnformeerd. Aan de orde komen onder meer een inhoudelijk deel over leeftijdsfase, ontwikkelings- en vertelstof, bepaalde pedagogische achtergronden van een vak, een periode of een jaarfeest. Ook is er een programmatisch deel; waar is de klas mee bezig, wat is er de afgelopen weken aan de orde geweest of zal binnenkort aan de orde komen?

U kunt schriften, handwerk en kunstzinnig werk van uw eigen kind bekijken en er worden praktische afspraken gemaakt. Af en toe doen de ouders samen een activiteit uit het onderwijs zoals schilderen, knutselen voor een jaarfeest, bewegend rekenen, euritmie, vormtekenen of iets dergelijks. Soms is er behoefte aan uitwisseling en discussie en wordt er door de leerkracht een thema voorbereid. Het bezoeken van de ouderavonden legt de basis voor een goed contact met de school en klassenleerkracht en schept een band met de andere ouders van de klas.

Ouderavonden worden per klas minimaal drie keer per jaar gehouden.

Algemene ouderavonden en thema avonden
Er zijn elk jaar algemene ouderavonden of thema avonden. Er worden dan onderwerpen besproken die de hele schoolgemeenschap aangaan, bijvoorbeeld pedagogische onderwerpen die in meerdere klassen spelen of organisatorische veranderingen.

Oudergesprekken (15 minutengesprek)
Twee keer per jaar worden er korte oudergesprekken gehouden, het zogenoemde 15-minutengesprek, waarin het individuele kind centraal staat. De klassenleerkracht licht toe hoe het met het kind gaat op sociaal-, emotioneel en cognitief gebied en ouders kunnen hier met vragen terecht. Ook de toetsresultaten komen aan bod.

Wanneer er behoefte is aan een tussentijds gesprek, kan dat met de leerkracht worden afgesproken. Het initiatief voor zo’n gesprek kan ook van de klassenleerkracht uitgaan.

Huisbezoek
Door middel van huisbezoek streven kleuterleerkrachten ernaar bij te dragen aan een goede afstemming tussen thuis en school. Een huisbezoek voor de andere klassen vindt plaats wanneer daar aanleiding toe is.

<Terug naar boven>

RAPPORTAGES

PortfolioNa afloop van een periode komt er een document in het portfolio van het kind waaruit blijkt hoe kind en leerkracht op de periode terugkijken. Het portfolio is van het kind en mag met toestemming van het kind worden bekeken. Het kind kan aan de hand van zijn portfolio de eigen ontwikkeling zichtbaar maken aan en betekenis geven voor ouders en andere belangstellenden. Er wordt vanaf de kleuterklas met het portfolio gewerkt.

Getuigschriften
Aan het einde van het schooljaar wordt aan de leerlingen van klas 1 t /m 6 een getuigschrift uitgereikt. Dit getuigschrift is een weergave van de verworven kennis en vaardigheden van het kind en geeft daarnaast een beschrijving van de ontplooiing en ontwikkeling van het kind gedurende het schooljaar.

In het getuigschrift geven ook de vakleerkrachten hun bevindingen over de leerling weer. Voor het kind zelf wordt in een gedicht, spreuk, korte beeldspraak of een andere kunstzinnige vorm zijn ontwikkeling in het afgelopen jaar en een wens voor de toekomst verbeeld. De kleuters die naar de eerste klas gaan, krijgen ook een getuigschrift. Dit bevat alleen het eerste deel, zoals hierboven beschreven.

Tussentijdse rapportages
Naast de getuigschriften aan het einde van het jaar, wordt in februari tussentijds gerapporteerd. Het doel hiervan is om de ouders op hoofdzaken op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind(eren).

<Terug naar boven>

INFORMATIE-VOORZIENING

Weekbericht
Aan het begin van iedere schoolweek wordt het weekbericht rond – gemaild. Het bevat een agenda en praktische mededelingen uit de diverse klassen en werkgroepen binnen school.

Telefooncirkel Iedere klas heeft een telefooncirkel, waarin alle kinderen opgenomen zijn. Deze wordt gebruikt als er dringend iets moet worden doorgegeven.

De Seizoener Op onze school verschijnt elk kwartaal de Seizoener. De Seizoener is een landelijk uitgegeven blad, waarbij het middenkatern door de school zelf wordt verzorgd. Zo is deze professioneel uitgegeven schoolkrant aan de ene kant gevuld met interessante artikelen voor vrijeschoolouders in het algemeen en aan de andere kant met berichten uit onze school zelf.

De schoolkrant verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt door een vaste redactie, bestaande uit ouders.

<Terug naar boven>

KLASSENOUDERS
Een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de oudergroep zijn de klassenouders. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de klassenouders. Zij zijn extra betrokken bij de klas, bijvoorbeeld voor afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes, jaarfeesten, toneelstukken en hulp in de klas.

<Terug naar boven>